1. Forside
  2. /
  3. Om TCGym
  4. /
  5. Eksamensregler 2023/24

Almindelige regler ved afholdelse af prøver: afsluttende prøver, samt årsprøver

Mødetid:
● Skriftlig prøve: ½ time før prøvestart.
● Mundtlig prøve: 1 time før den meddelte prøves begyndelse.
Udstyr: Eleven er selv ansvarlig for al skrivemateriale som blyant, viskelæder, lineal, lommeregner,
computer m.m. Der udleveres papir, som skal bruges. Eleven skal selv medbringe oplader og
høretelefoner.

Eleverne må ikke kommunikere indbyrdes eller med omverden om noget som helst og på nogen som helst måde under prøverne. Vagterne opbevarer mobiltelefoner under prøverne.

Er et toiletbesøg absolut nødvendigt kontaktes en af de tilstedeværende vagter ved
håndsoprækning.

Det er IKKE tilladt at høre musik.

Ved brug af computer har vagterne ubegrænset ret til når som helst at undersøge hvilke vinduer, der er åbne. Skolen kan kræve overvågningsprogrammer installeret på elevernes udstyr.

ExamCookie skal installeres inden prøve start, og skal være aktiv under hele prøven. Hvis man logger af ExamCookie under eksamen, så bliver det set som plagiat/snyd.

Brug af AI-tjenester er ikke tilladt, eks. ChatGPT mv.
Det er hellere ikke tilladt at bruge STUDIENET APP, hellere ikke ikke i EKSAMENSMODE

Brug af e-mail under prøven må ikke ske og download af dokumenter skal være sket INDEN prøvens start.

Den af skolen til en enhver tid gældende Whiteliste skal overholdes. Det vil sige at den liste af godkendte sider, som er godkendt af faglærerene.

Mundtlige prøver er offentlige. Eleven må foretage lydoptagelse af mundtlige prøver, hvis censor og eksaminator er orienteret om det.

Uddrag og lokal implementering af Eksamensbekendtgørelsen:

1) Konsekvenser ved sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde
§ 9. En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af
dokumenteret sygdom eller anden uforudsigelig grund, skal have mulighed for at aflægge
prøven snarest muligt.

Stk. 2. Institutionen kan bestemme, at sygeprøve gennemføres ved forlængelse af allerede
fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter
afleveringsfrister.
Eleven skal så tidligt som muligt – og senest kl. 8.00 på prøvedagen meddele skolen på tlf.nr.: 70 200 325, at eleven er syg. Snarest muligt og senest 3 dage efter skal skolen modtage en
lægeattest, der dokumenterer sygdommen.

2) Anvendelse af hjælpemidler
§ 15. Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, jf. dog
stk. 2, medmindre der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger.
Stk. 2. Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet,
for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder.
En prøve under tilsyn er en almindelig skriftlig prøve eller en mundtlig prøve med forberedelsestid
på skolen. Adgang til mobilnettet er forbudt. Der foretages stikprøvevis kontrol af adgangen til
skolens Wi-Fi og kommunikationen over Wi-Fi logges til brug ved mistanke om snyd. Faglærerne fastsætter i overensstemmelse med fagbekendtgørelsen og informerer eleverne om hvilke hjælpemidler, der er tilladt og hvordan adgangen til hjælpemidler administreres.

3) Hvornår en prøve er begyndt
§ 16. En prøve er begyndt, når uddelingen eller download af opgaverne er begyndt, eller
når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen,
forberedelsesmaterialet eller lignende.
Stk. 2. Prøven afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. I en eventuel
forberedelsestid er indeholdt tid til udlevering af opgave og materiale. I eksaminationstiden
ved en prøve med mundtlig besvarelse er indeholdt tid til votering og karakterfastsættelse.
Ved en skriftlig eksamen er det den eksamensansvarlige i lokalet der klart og tydeligt
meddeler, hvornår prøven er begyndt, og hvornår den er afsluttet.

4) Konsekvenser af at komme for sent eller udeblive fra en prøve
§ 17. En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på
at aflægge prøven.

Stk. 2. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig
prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at
forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at
deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at
prøvetiden forlænges.

Stk. 3. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet,
kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt.
Eleverne skal til en skriftlig prøve være på deres plads 15 minutter før prøven. Er prøven
uden hjælpemidler skal tasker og lignende være placeret efter eksamensvagternes
anvisning. Ved ankomst efter prøvens begyndelse skal eleven henvende sig på skolens
kontor.

5) Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp (SNYD)
§ 20. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse,
medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der
under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til
besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen
fra den pågældende prøve.

Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand
uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit
eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes
dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne
få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den
pågældende prøve. Når en skriftlig opgavebesvarelse er udarbejdet af en gruppe af
eksaminander, uden at den enkeltes bidrag kan konstateres, og opgavebesvarelsen indgår
i bedømmelsesgrundlaget ved en efterfølgende mundtlig eksamination, har
eksaminanderne et fælles ansvar for besvarelsen, og alle eksaminander i gruppen kan ved
bekræftet formodning om uretmæssig hjælp bortvises fra prøven.

Stk. 3. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, jf. § 6, stk.
3 og 4, kan af institutionen bortvises fra prøven.

Stk. 4. Bortvisning fra en prøve efter stk. 1-3 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder.
Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende
termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen,
medmindre det ved besvarelser, som nævnt i stk. 2, sidste punktum, kan godtgøres, at en
eller flere af eksaminanderne i gruppen ikke kan pålægges et selvstændigt ansvar for
overtrædelse af eksamensreglerne. I så fald kan institutionen træffe afgørelse om, at den
eller de pågældende kan aflægge ny prøve snarest muligt.

Stk. 5. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift
bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. stk. 1 og 2.
Der er tale om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise
kildehenvisninger. Det gælder også, hvis eksaminanden ”blot” har ”oversat” den fremmede
tekst til sit eget sprog. Der er tale om plagiat, når der kopieres sætninger, fraser eller ideer
fra andre uden at kreditere ophavsmanden.

Servet Dønmez, rektor