Udforsk dine muligheder

SØG OM OPTAGELSE

Eksamen, Karakterer og Prøver

Studentereksamen omfatter 8 prøver (mundtlige og skriftlige) og et studieretningsprojekt, der skrives på 3.G for hver elev. Man kommer som regel op i skriftlige (undtagen historie) samt mundtlige eksamener i alle sine A-niveausfag. Prøven i almen studieforberedelse er obligatorisk – mundtlig (består af en udarbejdet synopsis). Hvis eleven ikke har engelsk A eller matematik A, kan elev komme ud for at skulle aflægge skriftlig prøve i fagene på B-niveau.

Afsluttende prøver til studentereksamen, der afholdes i maj/juni, omfatter dels skriftlige og mundtlige prøver, og aflægges ved udgangen af skoleåret, hvor undervisningen i fagene afsluttes.
Opgaver til skriftlige prøver til studentereksamen stilles af Undervisningsministeriet, og de er fælles for samtlige elever i landet, der skal til studentereksamen i det pågældende fag det år. Det er ligeledes Undervisningsministeriet, der fastsætter, hvilke fag den enkelte elev skal til eksamen i.

De karakterer, man får til eksamen, overføres til eksamensbevisets prøvekarakterkolonne. På beviset findes også en årskarakterkolonne, og eksamensresultatet beregnes som et vægtet gennemsnit af samtlige karakterer på beviset. Fag på A-niveau samt studieretningsprojektet indgår med vægten 2, fag på B-niveau og almen studieforberedelse med vægten 1½ og fag på c-niveau med vægten 1. Intet fag kan vægtes med mere end 2, så hvis der er flere karakterer, deles vægten ligeligt mellem dem. Det betyder fx, at et A-niveaufag som dansk, der indgår med både en mundtlig og en skriftlig karakter, ikke vægtes yderligere.

For at bestå eksamen kræves, at det vægtede gennemsnit af de medtællende karakterer er mindst 02.

PRØVER

Terminsprøver
Som en forberedelse til den skriftlige eksamen er der terminsprøver og årsprøver.

Årsprøver
Der holdes skriftlige og mundtlige årsprøver for gymnasieeleverne i 1.G og 2.G, og disse ligger i sidste del af skoleåret. Skolen planlægger årsprøverne ud fra det, der er muligt og nødvendigt, efter at de egentlige eksaminer er meldt ud fra ministeriet. Årsprøverne er en værdifuld prøve i at gå til skriftlig eksamen. Det er her, du lærer, hvordan skriftlig eksamen fungerer for dig, fx hvor mange læremidler, du kan nå at bruge under prøven.
Der er mødepligt til årsprøver, og man kan ikke rykke op på næste klassetrin, hvis man mangler en årsprøve.

PRAKTISKE FORHOLD

Sygeeksamen
Ved sygdom til enten en skriftligt eller mundtlig eksamen, skal du melde dig til sygeeksamen, som typisk afholdes i begyndelsen af det nye skoleår, oftest i august. Tilmelding skal ske til rektor inden den 24. juni ved ministeriets udformede tilmeldingsblanket, som du kan finde i administrationen. Du skal være opmærksom på, at du under ingen omstændigheder efter en gennemført eksamen kan gøre krav på at komme til sygeeksamen.

Hvis du bliver syg under selve eksamenen, skal du meddele dette til vagterne eller eksaminator/censor, hvorefter du kan forlade eksaminationen. Sygdom skal meddeles administrationen så hurtigt som muligt, og du skal sørge for at skaffe dig en lægeerklæring. Denne betaler du selv.

Udeblivelse/forsinket
Hvis du udebliver fra prøven, eller hvis du kommer for sent, har du ikke krav på at aflægge prøven. Ved skriftlige prøver kan skolen i særlige tilfælde tillade, at du deltager, hvis forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed. Prøvetiden forlænges dog ikke.

Hjælpemidler
Ved en prøve må du anvende elektroniske hjælpemidler dog undtaget de delprøver, hvor det specifikt angives, at de skal aflægges uden brug af hjælpemidler. Du må naturligvis ikke på nogen måde gå på nettet under prøven.

Særlige prøvevilkår
Skolen kan beslutte at tilbyde særlige prøvevilkår til eksaminander med nogle specifikke vanskeligheder (f.eks. fysisk funktionsnedsættelse) for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Underskrift
En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udarbejdet uden uretmæssig hjælp.

Du finder HTPG’s prøveregler her