Udforsk dine muligheder

SØG OM OPTAGELSE

Prøveregler

PRØVEREGLER, maj/juni 2017

 1. Almindelige regler ved afholdelse af prøver: Terminsprøver, årsprøver og afsluttende prøver

Mødetid: Skriftlig prøve: ½ time før prøvestart, mundtlig prøve: ½ time før den meddelte prøves begyndelse.

Udstyr: Eleven er selv ansvarlig for al skrivemateriel som blyant, lineal, lommeregner, pc etc. Der udleveres papir, som skal bruges. Eleven skal selv medbringe usb-stik til evt. udprintning.

Eleverne må ikke kommunikere indbyrdes om noget som helst og på nogen som helst måde under prøverne. Er et toiletbesøg absolut nødvendigt kontaktes en af de tilstedeværende vagter ved håndsoprækning.

Det er ikke tilladt at høre musik under prøverne.

Ved brug af PC har vagterne ubegrænset ret til når som helst at undersøge, hvilke vinduer, der er åbne.

Mobiltelefoni under en hver form er forbudt under prøven. Vagterne kan opbevare mobiltelefoner under prøverne.

Mundtlige prøver er offentlige. Eleven kan foretage lydoptagelse af eksamen.

 

 1. Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde
  § 9. En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt.
  Stk. 2. Institutionen kan bestemme, at sygeprøve gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister.HTPG: Eleven skal så tidligt som muligt – og senest kl. 8.00 på prøvedagen meddele skolen på tlf.nr.: 29125544, at eleven er syg. Snarest muligt og senest 3 dage efter skal skolen modtage en lægeattest, der dokumenterer sygdommen.
 2. Anvendelse af hjælpemidler
  § 15. Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, jf. dog stk. 2, medmindre der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger.
  Stk. 2. Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder.HTPG: En prøve under tilsyn er en almindelig skriftlig prøve eller en mundtlig prøve med forberedelsestid på skolen. Adgang til mobilnettet er forbudt. Der foretages stikprøvevis kontrol af adgangen til skolens wifi og kommunikationen over wifi logges til brug ved mistanke om snyd. Faglærerne fastsætter i overensstemmelse med fagbekendtgørelsen om hvilke hjælpemidler, der er tilladt og hvordan adgangen til hjælpemidler administreres og informerer eleverne herom.
 3. Hvornår en prøve er begyndt
  § 16. En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
  Stk. 2. Prøven afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. I en eventuel forberedelsestid er indeholdt tid til udlevering af opgave og materiale. I eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse er indeholdt tid til votering og karakterfastsættelse.HTPG: Ved en skriftlig eksamen er det den eksamensansvarlige i lokalet der klart og tydeligt meddeler, hvornår prøven er begyndt, og hvornår den er afsluttet.
 4. Konsekvenser af at komme for sent eller udeblive fra en prøve
  § 17. En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven.
  Stk. 2. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at prøvetiden forlænges.
  Stk. 3. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt.

HTPG: Eleverne skal til en skriftlig prøve være på deres plads ½ tme før prøven. Er prøven uden hjælpemidler skal tasker og lignende være placeret efter eksamensvagternes anvisning. Ved ankomst efter prøvens begyndelse skal eleven henvende sig på skolens kontor.

 1. Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp (SNYD)
  § 20. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.
  Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve. Når en skriftlig opgavebesvarelse er udarbejdet af en gruppe af eksaminander, uden at den enkeltes bidrag kan konstateres, og opgavebesvarelsen indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en efterfølgende mundtlig eksamination, har eksaminanderne et fælles ansvar for besvarelsen, og alle eksaminander i gruppen kan ved bekræftet formodning om uretmæssig hjælp bortvises fra prøven.
  Stk. 3. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, jf. § 6, stk. 3 og 4, kan af institutionen bortvises fra prøven.
  Stk. 4. Bortvisning fra en prøve efter stk. 1-3 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen, medmindre det ved besvarelser, som nævnt i stk. 2, sidste punktum, kan godtgøres, at en eller flere af eksaminanderne i gruppen ikke kan pålægges et selvstændigt ansvar for overtrædelse af eksamensreglerne. I så fald kan institutionen træffe afgørelse om, at den eller de pågældende kan aflægge ny prøve snarest muligt.
  Stk. 5. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. stk. 1 og 2.

HTPG: Der tales om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis eksaminanden ”blot” har ”oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. Der er tale om plagiat, når der kopieres sætninger, fraser eller ideer fra andre uden at kreditere ophavsmanden.

Crilles Bacher, rektor