1. Forside
  2. /
  3. Om TCGym
  4. /
  5. Antimobbestrategi for TCGym

Antimobbestrategi for TCGYM

Det er en af de grundlæggende værdier på TCG, at man skal behandle hinanden med respekt. Derfor er det helt naturligt, at det under ingen omstændigheder kan accepteres, at der foregår mobning, hvilket bl.a. fremgår af studie- og ordensreglerne: 

”…Elever skal benytte sig af et respektfuld sprogbrug og en passende sproglige tone på skolen, på udflugter, og til enhver tid overfor skolens personale og andre elever. ” (TCGYM, 2020)

Om mobning 

På TCGYM anvendes følgende definition af mobning: ”En person mobbes, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere, og ofte på et sted, hvor han eller hun er tvunget til at opholde sig.” (Olweus, 2011)

Ved mobning er der altså tale om, at en person generes flere gange, og mobningen kan enten være direkte i form af fysiske handlinger (fx fysisk kontakt, mimik eller verbal nedværdigelse) eller indirekte (fx sladder eller isolation). Mobning kan foregå, når to personer fysisk er sammen, eller når de er adskilt – fx ved mobning over sociale medier. 

Tiltag mod mobning 

De væsentligste tiltag i forhold til at undgå mobning er: 

  • at eleverne fra første dag på skolen oplever, at alle aktiviteter på skolen (undervisning, ekskursioner, arrangementer osv.) afvikles på en måde, hvor alle på enhver måde behandles med respekt 
  • at eleverne orienteres om skolens studie- og ordensregler 
  • at eleverne oplever, at der gribes ind, hvis nogle ikke bliver behandlet respektfuldt 
  • at personalet er bekendt med og følger den foreliggende antimobbestrategi. 

 

Procedure i forbindelse med mobning 

Nedenstående procedure i forbindelse med mobning vedrører mobning af elever på TCG foretaget af en person, der har sin daglige gang på gymnasiet. 

  1. Hvis en lærer er vidne til mobning eller får kendskab til forekomsten af mobning, skal der handles snarest muligt, og senest inden for et par dage. Mobberen skal konfronteres, og det skal gøres helt klart, at mobningsadfærden er uacceptabel. Læreren, der har opdaget mobning, sørger for konfrontationen eller orienterer det relevante lærerteam eller ledelsen, som derpå sørger for at konfrontere mobberen. 

I forhold til mobberen: Når en elev er blevet konfronteret som mobber, noteres det på elevens sanktionsoversigt med en beskrivelse af mobberiet. Derved orienteres hele lærergruppen og ledelsen, og sidstnævnte kan iværksætte eventuelle sanktioner – jf. studie- og ordensreglerne – og tage stilling til, om forældrene skal orienteres, hvis mobberen er under 18 år. 

I forhold til mobbeofferet: Offeret skal først og fremmest beskyttes. Det skal gøres klart for mobbeofferet, at vedkommende altid skal orientere skolen (lærerteam, mentor, ledelse mv.), hvis der opleves mobning. Desuden skal det afdækkes, om mobbeofferet har brug for videre støtte – fx i form af samtaler med mentor. Der gøres et (kort) notat om sagen i klassejournalen, så hele lærergruppen og ledelsen er orienteret, og sidstnævnte kan tage stilling til yderligere tiltag, og om forældrene skal orienteres, hvis mobbeofferet er under 18 år. 

  1. Hvis en lærer får begrundet mistanke om, at der forekommer mobning, følges der op. Det kan fx være i forbindelse med en elevtrivselsundersøgelse, hvor en eller flere elever anonymt tilkendegiver en oplevelse af at være mobbet. Hvis en lærer har mistanke om mobning af en konkret elev, opsøger læreren eleven, eller læreren orienterer lærerteamet, studievejlederen eller ledelsen, der inden for en uge følger op på sagen. 

Ved mistanke om mobning uden konkret kendskab til mobbeoffer: Det søges afklaret, om der forekommer mobning. Det kan fx være i forbindelse med elevtrivselsundersøgelser, hvor lærerteamet, hvis mindst én elev har tilkendegivet at have oplevet mobning, gør det klart, at man som mobbeoffer vil få hjælp og støtte, og at man bør orientere lærerteam, mentor eller ledelse om sagen. 

Hvis en mistanke om mobning bliver bekræftet følges proceduren under punkt 1. 

3. På Taastrup Gymnasium lægges der vægt på en god omgangstone og omgangsform. Det forventes, at alle behandler hinanden med respekt, hvad enten der er tale om elever, lærere eller øvrigt personale. Dette gælder også, når man udtrykker sig på skrift og på de sociale medier. Fx skal de blå bøger udformes sådan, at ingen elever, lærere eller andre ansatte føler sig hængt ud.” Blå bog skrives som sagt på jeres eget initiativ, men hvis ledelsen bliver opmærksomme på et mobbende eller krænkende sprogbrug i bogen, vil skolen håndtere dette efter antimobbestrategien og skolens lokale studie- og ordensregler.

4. Hvis et andet personalemedlem end en lærer er vidne til mobning, får kendskab til forekomsten af mobning eller har mistanke om mobning, orienteres ledelsen, der følger op på sagen – jf. punkt 1 , 2 og 3. 

 

Klageadgang 

Hvis en elev oplever, at skolen ikke på passende vis griber ind i forhold til mobning, kan eleven klage til rektor. Det samme kan forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er under 18 år. Eleven skal sende en begrundet klage. 

Hvis rektor ikke giver klageren fuldt medhold, sender rektor klagen og begrundelsen for afgørelsen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø.