1. Forside
  2. /
  3. Om TCGym
  4. /
  5. Pædagogiske retningslinjer på TCGym

Pædagogiske retningslinjer på TCGym

Formål:​ at støtte det gode samarbejde mellem elever og lærere Forfattere:​ et samarbejde mellem skolens elevråd (elevernes repræsentanter) og pædagogisk råd (lærernes repræsentanter) Indhold:​ retningslinjer for oprettelse af lektier, aflevering af skriftlige opgaver, fraværsregistrering m.v., som supplerer eller præciserer skolens til enhver tid gældende ​Studie- og ordensregler

Version:​ aftalen er udarbejdet til skoleåret 2020/21 og kan indstilles til revision af begge forfatningsparter ved starten af et nyt skoleår.

1. Arbejdsugens omfang og varighed

En undervisningsuge har som udgangspunkt 40 moduler à 90 minutter, som på Taastrup City Gymnasium ligger på hverdage i tidsrummet kl 8.15 – 15.15. Undervisning kan også lægges uden for dette tidsrum, fx i 5. modul, som slutter kl. 17, men dette skal varsles mindst 48 timer før aktivitetens start.

2. Lektieangivelse og forberedelse til undervisning

Lektier angives på det pågældende modul i Lectio, oftest som henvisning til det relevante holdsite. Lektier oprettes mindst 48 timer før modulets start. Der kan forekomme afvigelser hvis fx ufærdigt arbejde fra et undervisningsmodul tilskrives som lektie til modulet dagen efter. Ved skemaændringer med under 48-timers varsel kan lektier påskrives som forslag men ikke krav. Læreren skal afpasse lektiemængde og den tid, der gives eleverne til forberedelse af lektien. Som regel forventes 30-minutters lektielæsning/forberedelse per 90-minutters undervisningsmodul.

Eleverne skal i overensstemmelse med skolens Studie- og ordensregler følge lærerens anvisninger og hermed blandt andet møde forberedt op for at modtage undervisning. Eleven KAN bliver visiteret til obligatorisk skrivestue (“Learning Lab”) i 5. modul eller om weekenden, ved manglende forberedelse til undervisning. Manglende fremmøde vil medføre pædagogisk tilrettevisning eller advarsel.

3. Fravær

Retningslinjerne for fravær er beskrevet i skolens Studie- og ordensregler, der er den lokale udmøntning af Bekendtgørelse om Studie- og Ordensregler i de Gymnasiale Uddannelser.​ ​Eleverne skal møde rettidigt og læringsparate til samt deltage aktivt i undervisning. Ved en elevs fravær ved dele af et modul op til maks. 10 minutter, benytter læreren 50%-fraværsregistrering. Dette påhviler lærerens skøn og er ikke til diskussion.

4. Teamets planlægning af skriftlige opgaver (dvs. opgaver med fordybelsestid/elevtid)

I god tid før afleveringsfristen (ca. 2 uger før, så eleven har mindst én weekend til besvarelse af opgaven), lægges opgavens titel og indhold/formulering med bilag o.l. i Lectio (samt evt. på holdsitet). Inden en opgave oprettes, tjekker faglæreren, at der er plads i klassens skriftlige arbejdsbelastning ved at kontrollere i studieplanen, at opgavemængden ikke overstiger 10 timer pr. uge. Klassens teamlærere holder desuden overblik over skriftlige opgavetimer mhp. koordination af en så vidt muligt jævn arbejdsbelastning.

Opgaverne rettes/kommenteres og leveres tilbage til eleverne i rimelig tid efter elevernes afleveringsfrist. Lærerne opfordres til, at der indgås en aftale med holdet om forventet tidspunkt for feedback på det skriftlige arbejde afhængigt af opgavens omfang og formål – som regel maks. 2 uger.

5. Manglende rettidig aflevering af skriftlige opgaver

Alle opgaver med fordybelsestid/elevtid skal afleveres i Lectio af hensyn til arbejdet med fraværsregistrering. Hvis en elev vurderer, at en opgave ikke kan afleveres rettidigt, kan vedkommende i enkeltstående tilfælde bede om udsættelse i maksimum 5 dage. Anmodning om udsættelse skal ske senest på afleveringsdagen, og læreren er ikke forpligtet til at imødekomme anmodningen. Dette gælder også, selvom eleven skulle være sygemeldt på afleveringsdagen.

Hvis der er indgået en aftale om udsættelse, noterer læreren dette i “Elevnote” på opgaven i Lectio. Skriftligt fravær for opgaven fjernes først når læreren har kontrolleret afleveringens tidspunkt og indhold. Eleven KAN bliver visiteret til obligatorisk skrivestue (“Learning Lab”) i 5. modul eller om weekenden for at udarbejde manglende skriftlige afleveringer. Manglende fremmøde vil medføre pædagogisk tilrettevisning eller advarsel.