1. Forside
  2. /
  3. Om TCGym
  4. /
  5. Fastholdelsesstrategi

Fastholdelsesstrategi

En målrettet indsats

På Høje Taastrup Private Gymnasium arbejder vi målrettet på at motivere og fastholde elever i uddannelsen. Et kendetegn ved HTPG er vores åbne og trygge undervisningsmiljø, hvor der er kort fra klasselokalerne til lærerværelset til ledelsesgang. Den personlige og engagerede kontakt til eleverne øger trivslen, støtter dem i formulering af egne mål, og forebygger frafald. Fastholdelsesstrategien på HTPG bygger på et nært samarbejde mellem

  • Klassens teamlærere/interne mentorer
  • Klassens faglærere
  • Studievejlederen
  • Læsevejlederen
  • Evt. eksterne mentorer
  • Ledelsen

hvor udgangspunktet altid tager afsæt i den enkelte elev.

Teamlærere og egen mentor

For hver klasse på Høje Taastrup Private Gymnasium udpeges to faglærere som teamlærere med ansvar for koordination af klassens planlægning og evaluering, samt sikring af klassens individuelle og gruppetrivsel. Teamlærerfunktionen indebærer bl.a. en rolle som mentor for klassens elever. Hver elev knyttes én af teamlærerne, som følger vedkommende et helt skoleår og ideelt hele gymnasie forløbet. 

På HTPG bruger vi en coachende tilgang til elevvejledning, som vi kalder mentorsamtaler. I denne rolle er læreren hverken faglærer eller alvidende rådgiver. Samtalen tager udgangspunkt i elevens egen dagsorden/fortællinger/udfordringer, men mentoren guider ved at sætte fokus på særlige temaer eller stille oprigtige og reflekterende spørgsmål. Mentoren indtager en, på den ene side decentral, lyttende position og, på den anden, en guidende og udfordrende position. Eleven skal ikke styres i en bestemt retning (vejen skal findes, ikke dikteres) andet end den, der handler om at gennemføre sin ungdomsuddannelse, men skal sættes i stand til selv at sætte retning og at kunne evaluere og vurdere egne styrker (og evt. svagheder), i forhold til at gennemføre uddannelsen. Når elevens dagsorden/udfordring er afdækket, flyttes fokusset til målsætning, således at vedkommende får noget håndgribeligt at arbejde videre med inden næste mentorsamtale. Elevvejledning tænkes i høj grad som almendannende, hvor der øves personlige færdigheder, der kan trækkes på resten af livet.

Klassens faglærere

Det nærværende miljø på Høje Taastrup Private Gymnasium med små klasser og en lille lærerstab gør det nemt både for faglærerne at spotte, hvornår en elev har brug for ekstra faglig støtte, og for en elev at opsøge faglærerne ved behov for eller ønske om hjælp. Det er ikke usædvanligt at se en eller flere elever på lærernes kontorer for at få uformel ekstra vejledning til opgaveløsning, og lærerne har god tid til at nå alle eleverne i undervisningsmodulerne. 

Udover en frivillig lektiecafé, begynder vi i skoleåret 2020/21 på et nyt tiltag: HTPG Learning Lab. Når en faglærer oplever, at en elev mangler faglig forudsætninger, afleverer ikke skriftlige opgaver og/eller møder uforberedt til undervisning, kan læreren henvise eleven til Learning Lab, som er en obligatorisk ekstramodul på skolen. I lektiecafé/Learning Lab kan elever (alt efter behovtype) få faglig lektiehjælp, støtte til at organisere/strukturere deres lektielæsning og opgaveskrivning, samt et hyggeligt og roligt arbejdsmiljø, som til tider er nok til at gøre underværker.

Studievejledning

Vi får besøg mindst seks gange om året af en uddannet studievejleder fra Studievalg Danmark. I løbet af skoleåret kommer studievejlederen og holder relevante oplæg for alle klasserne, tilbyder individuelle træffetider til eleverne, og samarbejder med mentorstaben om elevernes vejledningsbehov ift. valg under og efter ungdomsuddannelsen.

Læsevejledning

HTPG tilbyder læsevejledning med en af vores dygtige lærere med efteruddannelse indenfor faget. Nogle elever starter i gymnasiet med en kendt diagnose, andre har haft læsevanskeligheder, som endnu ikke er blevet opdaget af skolesystemet hidtil, mens andre oplever for første gang, at deres læsekundskaber og strategier fra grundskole ikke længere rækker i gymnasiet. Men læsevejlederen kan hvor nødvendigt teste vores elever for fx dysleksi, behøver eleverne ikke have en diagnose for at få hjælp og gavn af læsevejledning i større eller mindre omfang.

Eksterne mentorer

Som en del af vores fastholdelsesstrategi samarbejder HTPG med Høje Taastrup Kommunes uddannelsesvejledningstilbud Ungeguide HTK. Vores elever kan enten selv opsøge de to erfarne vejledere, som kommer på gymnasiet en gang om ugen, eller skolen kan henvise elever til tilbuddet. Hér får eleverne sparring og støtte fra en upartisk mentor, hvis formål er at sikre gennemførsel af ungdomsuddannelse. 

Ledelsen

En klar fordel af vores beskeden størrelse er det trygge og familiære forhold, som ledelsen på Høje Taastrup Private Gymnasium opbygger med eleverne. De opfordres til at skrive mails til eller banke på rektorens dør. Og den pædagogiske leder, som også er vejledningskoordinator, leder mentorkorpset, danner bro til eksterne samarbejdspartnere, og tilbyder åben vejledning for alle skolens elever.