1. Forside
 2. /
 3. Om TCGym
 4. /
 5. Beredskabsplan

Beredskabsplan for 

Taastrup City Gymnasium

 

Alarmering:

På TCG er der fokus på at alarmeringen i tilfælde af nødsituationer sker hurtigt og effektivt. Hvis uheldet er ude, skal Rektor Servet Dønmez, kontaktes på tlf.: 23318318. Hvis Rektor ikke er tilgængelig, skal Uddannelseschef Lars Bretlau kontaktes på tlf.: 29343420

 

Alarmeringsinstruks:

 • Stands om muligt ulykken / Limit the accident
 • Begræns skaden / Contain the damage
 • Ring 1-1-2. Oplys: / Call 1-1-2. Tell them:

Hvad er dit navn / Your name

Hvad er der sket / What has happened

Hvor ringer du fra / Where you are calling from 

 

Skolens adresse:

Taastrup City Gymnasium

Erik Husfeldts Vej 2B,

2630 Taastrup

Redningskøretøjer skal henvises til indgang 2A

 

 • Evakuer området om nødvendigt / Evacuate the area if necessary
 • Aktiver varslingsanlæg hvis det forefindes / Activate any alarms 
 • Alarmer dine omgivelser mundtligt / Alert those in your vicinity as quickly as possible 
 • Benyt nærmeste sikre udgang / Use the nearest safe exit 
 • Ring 70200325 og informer TCG / Call 70200325 and inform TCG

 

Brand:
For at en brand kan opstå eller udvikle sig, skal tre faktorer være til stede: ilt, temperatur og brændbart materiale. En brand spreder sig altid opad i sekunder, til siden i minutter og nedad i timer. Hvis et eller flere af disse elementer ændres eller fjernes, vil branden dø ud.

Omsat til praksis vil det sige:

 • Fjern ilten (ved brand i et lille rum): Luk døre og vinduer og sørg for, at der ikke tilføres ilt (fx via et åbent vindue).
 • Sænk temperaturen (ved brand i elektriske installationer eller brandbare væsker): Brug en kulsyreslukker, der køler branden til en temperatur, hvor branden dør ud.
 • Fjern det brandbare materiale (ved brand i en skraldespand eller lignende): Tag om muligt fat i genstanden og smid den ud ad vinduet.
 • Når alarmering og evakuering er igangsat i selve området, hvor det brænder, startes alarmering og evakuering af naboer først ovenpå, dernæst til siden og sidst nedenunder.

Følg Alarmeringsinstruksen og forsøg kun at standse branden, hvis du føler dig tryg og kvalificeret til det.

 

Evakuering:

Evakuering har til formål at tømme et område, hvor der er risiko for eller er konstateret en farlig situation. Evakuering skal samtidig sikre at de evakuerede ledes frem til et mere sikkert opholdssted.

Evakuering kan ske efter instruktion fra gymnasiets personale, fra indsatsledelse som f.eks. politi eller brandvæsen, eller enhver der har identificeret en faretruende situation.

Medmindre der gives andre instruktioner, forlades området af nærmeste sikre flugtvej til den nærmeste sikre samlingsplads. Flugtveje og samlingspladser er angivet på kortmaterialet på Samlingspunkt. (parkeringspladsen)

 • Meld dig til din nærmeste leder.
 • Gør opmærksom på de personer der mangler.
 • Bliv på samlingsstedet indtil du får anden besked

 

Gymnasiets område:

De ikke-offentlige områder dækker over de arealer, hvor gymnasiets afdelinger er placeret, og hvor der er begrænset adgang for studerende og gæster.

På grund af den begrænsede adgang til områderne og det fast tilknyttede personale er det muligt at opbygge en tryghedsskabende beredskabskultur ved at informere medarbejderne om de lokale risici og instruere dem i, hvorledes de skal håndtere risikobetonede situationer. Dette formidles i den lokale beredskabsplan.

Kort og skiltning:

TCG benytter almindelig sikkerhedsskiltning til at oplyse og vejlede i hverdagen og i de konkrete beredskabssituationer. Nødhjælpsudstyr, særlige farezoner (f.eks. trykflasker), flugtveje m.v. er eksempler på sikkerhedsinformation, der er skiltet med globalt forståelige piktogrammer.

Dertil er sikkerhedsinformation desuden indarbejdet i den øvrige informationsskiltning og indgår derfor i det normale informationsbillede på gymnasiets så der ikke særskilt skal opsøges sikkerhedsinformation. 

Krisehjælp:
Der kan være behov for krisehjælp, når en person f.eks. har været udsat for vold eller trusler om vold, alvorlige belastninger (f.eks. chikane, mobning og lign.) eller alvorlige ulykker. Personlige kriser eller kriser i nærmeste omgangskreds kan også udløse behov, ligesom man som vidne til én af ovenstående hændelser kan reagere mere eller mindre kraftigt. Kontakt Rektor Servet Dønmez, kontaktes på tlf.: 23318318.

 

Personskade:

På TCG vil vi gerne sikre at vores elever/kursister, medarbejdere og gæster får den nødvendige hjælp hurtigt. Dette sikres både lokalt, hvor ansatte på TCG arbejder, og på alle gymnasiets arealer.

Assistance ved personskade gives i henhold til enhedernes lokale risikovurderinger og beredskabsplaner med tilhørende adgang til nødhjælpsudstyr. 

Ved behov for trinvis førstehjælp ved personskade, følges denne instruktion:

 • Stands ulykken.

Stands årsag, bring skadelidte i sikkerhed, stop maskiner eller arbejdsprocesser og afbryd
strømmen.

 • Vurder personen og giv livreddende førstehjælp. 

Er personen bevidstløs?

 1. Skab frie luftveje (”A” for airways).
  B. Kontroller vejrtrækning (”B” for breathing).
  C. Mærk efter puls (”C” for cirkulation).
  Benyt stabilt sideleje, når en bevidstløs person selv trækker vejret.

I tilfæld af hjertestop, påbegynd hjerte-lungeredning.

Giv 30 tryk på brystkassen, midt på brystbenet, og giv efterfølgende 2 indblæsninger.
Hjertestarter forefindes ved Safety Points.

Stands blødning.

Læg skadelidte ned. Tryk tommelfinger i såret ved voldsomt sprøjtende arteriel blødning. Ved alle andre større blødninger løftes det blødende sted op, og anlægges en stram forbinding.

 • Tilkald hjælp.

Følg ellers Alarmeringsinstruksen. Mød ambulance ved indgang og vis vej. Vær opmærksom på
mulige adgangsveje for bårer. Stedlige tekniske service  kan bl.a. forestå
vejvisning af redningsfolk, understøtte skadesbegrænsning, forestå afspærring, orientere
vagt om skadesforhold m.v.

 

 

 

Skoleskyderi:

 

Flygt altid – Hvis muligt

 • Flygt væk fra skolen. Flygt væk fra gerningsmanden (lyden af skyderi).
 • Brug nærmeste dør/vindue til at komme væk.
 • Undgå støj, så I kan orientere jer om hvor lyden kommer fra.
 • Efterlad dine ejendele. Din sikkerhed er førsteprioritet.
 • Hjælp/varsel andre du møder.

 

Barrikader – Helst i et sikkert rum

 • Lås/bloker dør/håndtag med borde/andet
 • Træk gardiner for
 • Find dækning bag stabile bygningsdele som mur, radiator, søjler og lign.
 • Benyt borde/inventar til yderligere dækning mod svage bygningsdele som vindue, skillevæg og dør.
 • Vær stille, slå lyd og vibration fra på mobilen.

 

Gem – Bag noget skudsikkert

 • En søjle, mur, bord/inventar som skjuler dig og beskytter mod skud
 • Vær stille, slå lyd og vibration fra på mobilen.

 

Kæmp – For livet

 • Brug alle kræfter/inventar til at forsvarer jer
 • Brug maksimal kraft hvis du bliver konfronteret. Alt er tilladt!

 

Varsling – Giv andre besked

 • Ring 112 – Så snart du kan
 • Varsel ledelsen – Så snart du kan 
 • Varsel pårørende – Når du er i sikkerhed
 • Søg mod politiet – Når du er i sikkerhed

 

Trusler og vold:

Trusler, vold, mobning og lign. tolereres slet ikke på TCG. Det anses for kollegialt at medarbejdere og studerende drager omsorg for at kollegaer eller medstuderende ikke mistrives. Ved mistanke om mistrivsel kan man udtrykke sin bekymring ved en omsorgsfuld samtale med pågældende. Mistanke om mistrivsel, der vurderes at kræve udefrakommende støtte, indberettes til nærmeste leder.

Der foretages en løbende vurdering af det nødvendige beredskabsniveau på baggrund af indrapporterede hændelser og andre relevante forhold.

Håndtering af situationer, der kan medføre vold eller trusler om vold er nærmere beskrevet i enhedernes beredskabsplaner.

 

 

Varsling:

På TCG er der ingen systematik i varslingen på tværs af bygningsmassen. Det er derfor vigtigt at alle forholder sig til, hvilke varslingsformer der er i det område den pågældende opholder sig i. På nuværende tidspunkt opereres der med tre typer varsling: Tale-, tone- eller varsling ved anråb.

De steder, hvor der er opsat brandtryk, er disse ligeledes forsynet med information om hvorvidt der er tale om intern varsling, eller om ekstern varsling, hvor aktivering af brandtrykket ligeledes alarmerer brandvæsnet.

Orienter dig derfor altid om, hvilken form for varsling der er i det område, hvor du opholder dig, og følg de anvisninger, der kommer fra andre i forbindelse med en evakueringssituation.

 

Vejledninger:

I forbindelse med implementering af fælles koncept for beredskab på TCG er der blevet udarbejdet en række hjælpe-vejledninger, som kan understøtte beredskabsarbejdet.

 

Øvrigt informationsmateriale:

Her på siden er det muligt at finde øvrige informationsmateriale, som er relevant i forbindelse med beredskab på TCG.