Gældende fra 15. september 2018

TCGYM’s studie- og ordensregler

Gældende fra 1. marts 2020

Studie- og ordensregler:

I medfør af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser fastsættes følgende:

 1. Eleverne har pligt til aktivt at deltage i undervisningen. Dette indebærer:
 • Fremmøde til tiden til den del af undervisningen, der kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer.
 • Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat.
 • Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende.
 • Deltagelse i ekskursioner, studieture, mv.
 • Deltagelse i anden undervisning, herunder vejledninger/samtaler, selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.
 • Forberedelse til undervisningen i henhold til de instruktioner læreren giver i Lectio.
 1. Fraværsregistrering:
 • Lærerne sikrer, at elevernes eventuelle fravær registreres i Lectio den dag undervisningen afholdes eller de skriftlige opgaver skal afleveres.
 • Fravær registreres, når eleven/kursisten
 • ikke er tilstede ved modulets begyndelse
 • forlader undervisning før modulet er slut eller uden lærerens tilladelse (herunder sen tilbagekomst fra gruppearbejde/refleksionstid)
 • møder fysisk uden at være læringsparat, dvs. uden computer, oplader, skriveredskaber, bøger, hovedtelefoner eller andet, som læreren har påkrævet som forberedelse til modulet
 • ikke afleverer et fyldestgørende produkt ift. det påkrævet ved et virtuelt eller fysisk modul.
 • Elever, der på grund af sygdom ikke kan deltage i undervisningen/aflevere skriftlige opgaver angiver fraværsårsagen i Lectio senest et døgn efter fraværet.
 • Eleverne kontrollerer jævnligt fraværsregistreringen i Lectio. Eleven kan inden for en uge gøre indsigelse overfor en fraværsregistrering til den lærer, der har foretaget registreringen.
 • Normalt gælder registreringen for et år ad gangen.
 1. Når en elevs fravær/manglende aflevering af skriftlige opgaver på grund af sygdom og andet i et fag eller flere når et niveau, der giver anledning til bekymring om elevens udbytte af undervisningen, gives normalt en mundtlig advarsel, som indeholder betingelser der skal overholdes. Overholdes disse betingelser ikke, gives en skriftlig advarsel.
 1. Afleverede skriftlige opgaver skal være udarbejdet af eleven selv evt. i samarbejde med en arbejdsgruppe. Det skal fremgå af lærerens instruktioner om en opgave er individuel eller en gruppeopgave. Plagiatsager forældes ikke ved skoleårets udgang.
 1. Elever skal opføre sig ordentligt. Dette indebærer bl.a. at elever til en hver tid skal følge lærerens/skolens anvisninger. Elever skal benytte sig af et respektfuld sprogbrug og en passende sproglige tone på skolen, på udflugter, og til en hver tid overfor skolens personale og andre elever.
 1. Skolens bøger og øvrige ejendele skal behandles med forsigtighed. Bortkomne bøger og øvrige ejendele skal erstattes.
 1. På Taastrup City Gymnasium er man tækkeligt påklædt. Dialog og kommunikation er vigtige i en undervisningssammenhæng, og derfor skal man kunne se hinanden i ansigtet. Niqab og andre beklædninger, der dækker ansigtet, er derfor ikke tilladt jævnfør både skolens regler og dansk lovgivning.
 1. Rygeforbud:
  Tobaksrygning og anden indtag af tobaksvarer, herunder e-cigaretter, vandpiberygning og snus, er ikke tiltalt i skoletiden uafhængigt af hvor det finder sted. Det samme gælder rusmidler såsom lattergas, hash og alle ulovlige stoffer samt alkohol, som også er forbudt i skoletiden. Elever må ikke deltage i undervisning under påvirkning af ovenstående eller andre stoffer.
 1. Sanktioner:
 • Tilbageholdelse af effekter i op til 24 timer.
 • Forbud mod at medtage bestemte effekter på skolens område.
 • Pædagogisk tilrettevisning: En alvorlig samtale med rektor/vicerektor eller elevinspektor.
 • Mundtlig advarsel: En alvorlig samtale med rektor/vicerektor eller elevinspektor . Det noteres i lectio, at der er givet en advarsel
 • Skriftlig advarsel: Advarslen sendes til eleven og dennes forældre (hvis elever er undergivet forældremyndighed)
 • Udelukkelse fra konkrete aktiviteter og arrangementer
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage på et skoleår
 • Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis rektor træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 • Bortvisning (udskrivning).
 1.  
 • Elever har pligt til at betale skolepenge rettidigt.

11. Ønsker man at optage (ved lyd og/eller billede) undervisning, samtaler, eller andre aktiviteter på TCG, skal der altid indhentes tilladelse fra de involverede parter, om disse er elever, lærere, øvrige personale eller gæster. Denne regel gælder uanset formidlingsform, dvs. fysisk fremmøde, video eller telefonisk kommunikation.